Elállás és visszaküldés

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet határozza meg az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött fogyasztói szerződés megkötésére, elállására, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, jelen esetben a Warvasovszky & Warvasovszky Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban tehát: vállalkozás).

Távollévők közötti szerződésnek minősül az olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak. Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát az alább található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Ha a fogyasztó ennek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatartja az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjáról számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a megrendelt és átvett étrend-kiegészítő terméket felbontotta, mert az a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételnek minősül. „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi és higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.”

Vállalkozásunk kizárólag bontatlan étrend-kiegészítő esetében fogadja el az elállási jogot.

A fent nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az irányadók.