Dataskydds- och datahanteringsföreskrifter

Huvudmålet för Warvasovszky & Warvasovszky Kft. är att till fullo följa all ungersk och EU-lagstiftning, har åtagit sig att skydda sina kunders personliga data och respekterar deras rätt till informativt självbestämmande i alla fall.

Warvasovszky & Warvasovszky Kft behandlar personuppgifter konfidentiellt och vidtar alla säkerhetsåtgärder, tekniska och administrativa organisatoriska åtgärder som garanterar datasäkerhet.

Alla personliga uppgifter om kunder hos Warvasovszky & Warvasovszky Kft. CXII från 2011. den hanteras i enlighet med bestämmelserna i lagen om informationssjälvbestämmande och informationsfrihet, samt bestämmelserna i GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

ALLMÄN INFORMATION

 1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgifter

I detta fall är den personuppgiftsansvarige ("Datakontrollanten") Warvasovszky & Warvasovszky Kft. (8143 Sárszentmihály, Arany János utca 16.).

 1. Vår tillgänglighet vid frågor eller problem

Om du har några frågor eller kommentarer, invändningar eller funderingar angående behandlingen av dina uppgifter, vänligen skriv till oss på hello@wnwcorp.eu. Vi kommer att kontakta dig omedelbart efter att vi mottagit din förfrågan.

 1. Källan till uppgifterna

I samband med försäljning och annonsering av våra produkter och tjänster, samt under andra affärsrelationer, kan vi komma åt dina personuppgifter på olika sätt, främst på följande sätt:

Direkt från dig

 • Vid upprättande av ett avtalsförhållande
 • Vid personliga, telefoniska eller elektroniska (t.ex. e-post) förfrågningar eller kontakt
 • Genom att kontakta oss personligen, per telefon, via e-post eller per post för något annat ändamål

Från en annan källa

 • Från en annan person eller administratör som kan agera å dina vägnar
 • Genom ett elektroniskt eller offline mellanhandsgränssnitt eller tjänsteleverantör
 • Från allmänt tillgängliga databaser eller andra källor (t.ex. företagsregisteruppgifter)
 • När vi surfar på de webbplatser som drivs av oss kan vi komma åt personuppgifter om användningen av webbplatserna och vissa tekniska funktioner genom loggfiler eller cookies.
 1. Där data lagras

Vi lagrar i princip dina personuppgifter elektroniskt på våra egna servrar eller de som drivs för vår räkning, och på pappersbasis på vårt huvudkontor eller i våra lokaler.

 1. Syfte och rättslig grund för datahantering

Du hittar information om syftet och den rättsliga grunden för databehandlingen nedan för varje databehandling. Observera att viss databehandling kan ha flera syften och rättsliga grunder samtidigt. I dessa fall behandlas uppgifterna så länge det finns en enda rättslig grund.

 1. Varaktighet för datahantering

All vår datahantering styrs av att tidpunkten för datahantering och bevarande bestäms av syftet med datahanteringen. Om flera ändamål gäller för en av uppgifterna, gäller i samtliga fall den längre lagringstiden. Om datahanteringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller om det är nödvändigt att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås, kommer uppgifterna att behandlas under kundens existens förhållandet, och efter uppsägning av kontraktet eller kundförhållandet för den allmänna preskriptionstiden, det vill säga vi behandlar det i 5 år. Om databehandlingen baseras på ditt samtycke, kommer uppgifterna att behandlas tills du återkallar ditt samtycke eller, om syftet med databehandlingen uppnås tidigare och det inte finns något ytterligare databehandlingsändamål, sedan tills syftet förverkligas. Men i alla fall, om lagen gör det obligatoriskt för oss att behålla vissa dokument, lagrar vi personuppgifterna som finns i dem under den lagringsperiod som lagen föreskriver. I dessa fall är fullgörandet av vår rättsliga skyldighet den rättsliga grunden för datalagring, oavsett om det finns annan rättslig grund för den givna datahanteringen.

En sådan lagbestämmelse omfattar bl.a.

 • bokföringslagen (dvs. lag C från 2000) är den s.k redovisningshandlingar (t.ex. faktura, kontrakt, avtal, utdrag, kreditinstitutskvitto, kontoutdrag etc.), som vi är skyldiga att bevara i 8 år, eller
 • lagen om beskattning (d.v.s. lag nr CL från 2017) för skattehandlingar, som vi ska behålla tills rätten att ta ut skatten upphör.

I andra fall, till exempel, om den rättsliga grunden för datahanteringen är något legitimt intresse hos oss, eller om vi avviker från ovanstående av annan anledning, kommer vi att informera dig nedan separat om varaktigheten av den givna datahanteringen.

 1. Mottagare av uppgifterna

Uppgifterna är inte tillgängliga för någon. Dels använder vi oss av databehandlare av vissa skäl, dels reglerar vi vem som kan komma åt uppgifterna inom och utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Avslöjandet av personuppgifter är strikt begränsat i den utsträckning som är nödvändig och rimlig för att uppnå de mål som anges ovan.

Inom den personuppgiftsansvariges egen organisation har endast innehavare av aktuella arbeten och de beslutsfattare som kontrollerar eller övervakar dem, eller innehavare av vissa arbeten på förberedande nivå, vars arbete är nödvändigt för att uppnå syftet med den givna datahanteringen, rätt för att komma åt dina personuppgifter. Dessa anställda har tillgång till uppgifterna endast enligt principen om nödvändig tillgång, i minsta möjliga utsträckning. Med interna processuella och organisatoriska åtgärder strävar vi efter att säkerställa att skyddet av dina uppgifter konsekvent upprätthålls i alla våra affärsprocesser.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt till de rättigheter som anges här i förhållande till datahantering. Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) och den ungerska dataskyddslagen (förkortad Infotv., dvs. 2011 års lag om rätten till självbestämmande för information och informationsfrihet) lag CXII).

Rätt till tillgång:

Detta innebär i huvudsak information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varför och hur. Du har rätt att få feedback från oss om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om sådan databehandling pågår, har du rätt att få tillgång till själva personuppgifterna och all relevant information om behandlingen av dem. Sådan information, t.ex. syftena med datahantering, de berörda datakategorierna och dina rättigheter. Du har även rätt att få en kopia av de behandlade personuppgifterna. Att göra en kopia är gratis för första gången, för ytterligare kopior kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader, om detta är motiverat med hänsyn till omfattningen av dataförfrågan. Om du lämnat in en ansökan elektroniskt har du rätt att få informationen i ett allmänt använt elektroniskt format (t.ex. PDF- eller Word-dokument).

Rätt till rättelse:

Du har rätt att på din begäran få felaktiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål. Vid behov kan du också begära komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätten att återkalla samtycke / rätten att radera:

Om den aktuella databehandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det och att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål på din begäran. Denna rätt gäller inte för databehandling som inte är baserad på ditt samtycke. Den rättsliga grunden för datahantering anges nedan i samtliga fall.

Rätten att begränsa databehandling:

Du har rätt att begränsa databehandlingen på din begäran. Detta innebär att vi endast kan lagra begränsade uppgifter, men i övrigt endast använda dem med ditt samtycke eller i vissa rättsliga fall. Du kan begära begränsning av databehandlingen bland annat om du bestrider uppgifternas riktighet och begär att de ska verifieras, eller om du anser att vår databehandling är olaglig, men du motsätter dig radering av uppgifterna och istället begär en begränsning av bearbetningen.

Rätt till dataportabilitet:

Om den aktuella databehandlingen är baserad på ditt samtycke eller är relaterad till fullgörandet av ett avtal, har du rätt att ta emot uppgifterna i ett segmenterat, allmänt använt, maskinläsbart format (t.ex. PDF eller Word) och vidarebefordra dem till annan personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att – om detta är tekniskt genomförbart – begära direkt överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga.

Rätten att protestera

Vänligen läs denna paragraf om rätten att protestera noggrant. Om datahanteringen är nödvändig för att upprätthålla den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, har du rätt att när som helst invända mot datahanteringen av skäl som är relaterade till din egen situation. Då kan vi inte längre behandla uppgifterna, såvida vi inte kan bevisa att databehandlingen är motiverad av tvingande legitima skäl som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller som är relaterade till presentation, verkställighet eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att klaga

Om hanteringen av personuppgifter enligt din åsikt bryter mot GDPR eller annan dataskyddslagstiftning rekommenderar vi att du kontaktar oss först så att vi kan svara på din förfrågan så snabbt och effektivt som möjligt. Om du inte vill kontakta oss kan du lämna in ett klagomål till National Data Protection and Freedom of Information Authority.

Kontaktuppgifter till myndigheten:

Huvudkontor: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postadress: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-post: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webbplats: http://www.naih.hu

 1. Ändringar och tillgänglighet av prospektet

Vi kan uppdatera denna information när som helst om den behöver förtydligas eller kompletteras av någon anledning. Datumet för informationen bestäms av datumet längst ner i dokumentet. Tillägg och ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering av det uppdaterade prospektet. Det kommer att publiceras på vår hemsida. Vi rekommenderar att du granskar informationen då och då för att bli informerad om eventuella ändringar som kan påverka dig.

Giltighetsstart: 1 januari 2022.

AVTALSRELATIONER

(AVTAL MED DISTRIBUTÖRER, LEVERANTÖRER, ETC.)

 1. Omfattning av hanterad data

Den givna produkten/tjänsten, eller beroende på kontraktets karaktär:

Kontakt-/identifikationsdata

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faktureringsinformation och företagsuppgifter (företagets registreringsnummer, namn, säte, skattenummer, bankkontonummer).

 1. Konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla data

Om du inte tillhandahåller nödvändiga uppgifter kommer vi inte att kunna sälja dig våra produkter eller tillhandahålla våra tjänster och vi kan inte köpa eller använda de produkter eller tjänster som du erbjuder. Det kan också hända att i fallet med ett business-to-business-avtal (B2B) kommer underlåtenhet att tillhandahålla dina kontaktuppgifter att leda till att avtalet inte ingås eller fullgörs.

 1. Syfte och rättslig grund för datahantering

Syftet med datahantering är att sälja våra produkter och förse dig med tjänster, inklusive bland annat försäljning av lössaker och tjänster relaterade till vår profil. Syftet med datahantering är också att kunna fullgöra våra juridiska garanti- eller garantiåtaganden avseende produkter eller tjänster och eventuella andra ytterligare förpliktelser enligt avtal eller lag. Om du erbjuder oss en produkt eller tjänst är syftet med datahantering att kunna använda dem.

Om du inte är en avtalspart, utan agerar på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, som dess avtalsföreträdare, ombud eller kontaktperson som anges i avtalet, är syftet med datahanteringen att uppfylla det avtal som ingåtts med avtalspart närstående till dig.

Under behandlingen av personuppgifter säkerställer Warvasovszky & Warvasovszky Kft uppgifternas säkerhet, efterlevnad av reglerna för datahantering och säkerställer skyddet av integriteten för de berörda personerna! Personuppgifter skyddas av olika nivåer av åtkomsträttigheter till olika databaser inom företaget. Som ett resultat av detta har endast våra egna anställda som är utsedda för detta ändamål rätt att få tillgång till personuppgifter uteslutande för att utföra sina uppgifter, för att utföra den tjänst som används/avses av Kunden och för att svara på eventuella frågor eller kommentarer som kan uppstå.

Rättslig grund för datahantering:

Datahantering är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller så är det nödvändigt att vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås. Om du inte är en avtalspart, utan en representant eller kontaktperson vid ett business-to-business (B2B)-avtal, baseras behandlingen av uppgifter på våra legitima intressen. Kärnan i detta är att på grund av skapandet och fullgörandet av det avtal som ingåtts med den organisation som anställer eller ger dig uppdrag, har vårt intresse som är nödvändigt för behandlingen av uppgifterna företräde och begränsar inte väsentligt dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Den rättsliga grunden för datahantering är också uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter i förhållande till garanti och/eller garantianspråk.

En ytterligare rättslig grund för datahantering kan vara det berättigade intresset efter avtalets upphörande, om det fortfarande finns en förlikningstvist mellan parterna.

 1. Mottagare av uppgifterna

Vissa tjänster (t.ex. varuleverans, bokföringstjänster) tillhandahålls av externa partners som kan kvalificera sig som separata personuppgiftsansvariga. I samband med dessa tjänster överför vi uppgifterna till våra partners.

Om du har ett avtalsförhållande med Warvasovszky & Warvasovszky Kft., kommer dina uppgifter relaterade till bokföringstjänster att överföras till EU-TAX Consulting Limited Liability Company med organisationsnummer Cg.06-09-007933 (6724 Szeged, Árvíz utca 4. A. ed. 1. em. 2.) hanteras och i förhållande till budverksamheten sköts den av företaget GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Feleňsségű Társaság (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2) företagsregistrering. nummer Cg.13-09-111755.

I händelse av en juridisk tvist kommer uppgifterna att vidarebefordras till vårt juridiska ombud.

SÖKANDE TILL ETT JOBBSERBJUDANDE

 1. Omfattning av hanterad data

Kontaktuppgifter

 • ditt för- och efternamn
 • din postadress
 • Din e-mailadress
 • ditt telefonnummer

CV-data

 • kvalifikationer, tidigare jobb, erfarenhet
 • uppgifter relaterade till din nuvarande eller tidigare lön
 • eventuell ytterligare information som klassificeras som personuppgifter som lämnas i ditt CV, motivationsbrev eller på annat sätt under rekryteringsprocessen
 1. Konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla data

I avsaknad av uppgifter kan vi inte behandla din ansökan och ge dig feedback i detta avseende.

 1. Syfte och rättslig grund för datahantering

Syftet med datahantering är att göra det möjligt för oss att genomföra urvalsprocessen, att försäkra oss om din lämplighet för den utlysta tjänsten och att bestämma vem vi ska lämna ett kontraktserbjudande till. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att hävda vårt berättigade intresse. Kärnan i detta är att vårt intresse av att genomföra antagningsprocessen har prioritet och inte väsentligt begränsar dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

 1. Varaktighet för datahantering

I händelse av en misslyckad ansökan kommer vi att behandla dina uppgifter i fyra månader från slutet av urvalsprocessen, så att om anställningen av den valda kandidaten avslutas under provperioden kan vi ompröva din ansökan. I händelse av en framgångsrik ansökan, från ingåendet av anställningsavtalet, kommer dina uppgifter att behandlas i enlighet med den separata personaldatahanteringsinformationen.

WEBBPLATSBESÖKARE (COOKIEPOLICY)

Under ditt besök på vår webbplats placerar systemet så kallade cookies (eller på annat sätt "cookies") i din dators webbläsare. Vi bedriver datahantering med avseende på användarens personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som innehåller både bokstäver och siffror som placeras på användarens slutenhet (dator, telefon, annan enhet) av webbservern på den webbplats som användaren besöker och som lagrar information om användaren och förhållandet mellan användaren och webbserver. De gör det möjligt att övervaka webbplatsens effektivitet, hur den används, dess funktion, fel och antalet besökare, samt att öka användarupplevelsen, detta är också syften med datahantering.

Vår webbserver kan placera följande typer av cookies på din enhet:

Anonyma analytiska cookies

Analytiska cookies samlar in information om besökare som är nödvändig för vår statistiska analys av webbplatsbesök. Sådan information är till exempel antalet besökare på webbplatsen, den tid besökaren tillbringar på webbplatsen, frågor relaterade till navigering, det vill säga hur besökaren hittat webbplatsen (genom att klicka på en annons eller på annat sätt). Analytiska cookies ger oss därför information om dina surfvanor på internet, vilket hjälper oss att utveckla vår webbplats genom att undersöka besökarnas tillfredsställelse och bekantheten med vår webbplats.

Cookies för profilhantering (identifiering).

Vår webbplats kan tillåta användaren att registrera sig genom att ange sina personuppgifter och sedan logga in på vår webbplats. Identifieringscookies möjliggör alltså hanteringen av användar-ID och sparad information, och därmed unik identifiering av användaren under på varandra följande webbplatsbesök och tillgång till visst auktoriserat innehåll.

Tredjeparts reklamcookies

Genom att använda cookies som används av en tredje part för beteendereklam på vår webbplats, spårar den tredje parten till exempel hur många användare som har sett och hur många användare som har sett den givna annonsen flera gånger. När det gäller cookies som används av tredje part, styr tredje parts datahanteringspolicy innehållet som vi inte har något inflytande över och som vi rekommenderar att studera separat.

Andra cookies från tredje part

Med hjälp av tredjepartscookies kan webbplatsen spåra besökarnas internetvanor och därigenom erbjuda besökarna användning av olika tjänster, som att beställa en katalog eller ansöka om en provkörning. På grund av driften av dessa cookies har varken vi eller tredje part tillgång till informationen som lagras i de cookies som används av den andra parten.

Flash-cookies (lokala delade objekt)

Det är möjligt att placera multimediainnehåll på vår webbplats, som spelas upp med programmet Adobe Flash Player. Flash-cookies, även kända som lokala delade objekt, lagrar tekniska data som krävs för att spela upp video- eller ljudinnehåll på webbplatsen (bildkvalitet, nätverkslänk, hastighet). De är lämpliga för att tillhandahålla specifika tjänster (t.ex. så kallad "auto-resume") och för att spara användarpreferenser relaterade till medieinnehåll.

Datahantering med cookies baseras på ditt samtycke. I avsaknad av samtycke, eller i händelse av återkallande av tidigare lämnat samtycke, kommer vår webbplats inte att placera cookies på din enhet.

Användares hantering av cookies

Användare kan ta bort cookies - med undantag för flash-cookies - när som helst i menyn Inställningar i deras webbläsare. Användare kan även aktivera och inaktivera användningen av cookies här. Den detaljerade metoden för detta finns i användardokumentationen för den webbläsare du använder. Flash-cookies lagras också på användarens slutenhet, men det finns inget sätt att hantera dem i webbläsaren. Cookies av denna typ kan raderas manuellt eller deras inställningar kan ändras enligt den aktuella informationen på Adobes webbplats.

Daterat: Sárszentmihály, 1 januari 2022.