Avbokning och retur

45/2014 om närmare regler för avtal mellan konsumenten och näringsidkaren. (II. 26.) Statsrådets förordning definierar de närmare reglerna för ingående och uppsägning av konsumentavtal som ingåtts utanför affärslokalen och som slutits mellan frånvarande parter, samt rätten till uppsägning.

En konsument är en fysisk person som agerar utanför sitt yrke, sin självständiga sysselsättning eller sin affärsverksamhet.

Ett företag är en person som agerar inom ramen för sitt yrke, sin självständiga sysselsättning eller sin affärsverksamhet, i detta fall Warvasovszky & Warvasovszky Limited Liability Company (nedan kallat företag).

Ett frånvaroavtal är ett konsumentavtal som ingås inom ramen för ett distansförsäljningssystem organiserat för att tillhandahålla produkten eller tjänsten i enlighet med avtalet utan att parterna samtidigt är fysiskt närvarande på ett sådant sätt att det för att ingå avtalet , använder avtalsparterna endast en anordning som möjliggör kommunikation mellan frånvarande. Konsumenten kan också utöva sin ångerrätt under perioden mellan dagen för avtalets ingående och dagen för mottagandet av produkten.

Konsumenten kan utöva sin ångerrätt genom att använda deklarationsexemplet nedan eller genom en tydlig deklaration om detta.

Blankett för ånger-/avbokningsdeklaration

(fyll i och returnera endast vid avsikt att dra tillbaka/häva avtalet)

Adressat:

Jag/vi, undertecknad, förklarar att jag/vi utövar min/vår ångerrätt/uppsägning med avseende på avtalet om försäljning av följande produkt(er) eller tillhandahållande av följande tjänst:

Datum för ingående av kontrakt / datum för godkännande:

Namn på konsument(er):

Konsumentens/konsumenternas adress:

Konsumentens/konsumenternas underskrift: (endast i fallet med ett uttalande på papper)

Daterad

Om konsumenten följaktligen frånträder avtalet som ingåtts utanför affärslokalen eller mellan dem som är frånvarande, ska verksamheten omedelbart, men senast fjorton (14) dagar efter att ha fått kännedom om frånträdet, återbetala hela det belopp som konsumenten betalat som kompensation inklusive de kostnader som uppkommit i samband med utförandet .

Vid återkallelse eller uppsägning kommer företaget att återbetala det skyldiga beloppet till konsumenten på samma sätt som den betalningsmetod som konsumenten använder. Baserat på konsumentens uttryckliga samtycke kan företaget använda en annan betalningsmetod för återbetalningen, men konsumenten får inte debiteras några extra avgifter till följd av detta.

Vid ett avtal om försäljning av produkten håller företaget inne hela det erlagda beloppet som ersättning tills konsumenten har returnerat produkten eller bevisat utom allt tvivel att han har returnerat den; av de två måste det tidigare datumet beaktas.

Om konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts utanför lokaler eller som ingåtts mellan frånvarande ska han omedelbart, dock senast fjorton (14) dagar från meddelandet om ångerrätt, lämna tillbaka produkten eller överlämna den till företaget eller en person som är behörig av företaget att ta emot produkten. Returen anses vara genomförd inom tidsfristen om konsumenten skickar varan innan deadline.

Konsumenten står endast för den direkta kostnaden för att returnera produkten.

När det gäller ett avtal som ingås utanför affärslokalen och som ingås mellan frånvarande, kan konsumenten utöva rätten inom fjorton (14) dagar från dagen för mottagandet av produkten av konsumenten eller en tredje part som han angett, annan än bärare.

Konsumenten får inte utöva sin ångerrätt om han har öppnat den beställda och erhållna kosttillskottsprodukten, eftersom den omfattas av artikel 45/2014 om de närmare reglerna för avtal mellan konsumenten och näringsidkaren. (II. 26.) Det anses vara ett undantag från konsumentens ångerrätt och uppsägning enligt 29 § första stycket e i förordningen av statsrådet. "Konsumenten får inte utöva sin rätt enligt 20 § i fråga om en vara med sluten förpackning som av hälsoskydds- och hygienskäl inte kan återlämnas efter öppning efter överlämnande."

Vårt företag accepterar endast ångerrätten vid oöppnade kosttillskott, förutom oöppnade kosttillskott som returneras under 100 % nöjdhetsgaranti.

45/2014 om närmare regler för avtal mellan konsumenten och näringsidkaren i frågor som inte regleras ovan. (II. 26.) Statsrådets förordning och bestämmelserna i lag V från 2013 om civillagen är styrande.

100% nöjd garanti

Vi tror i grunden att du kommer att bli nöjd med de produkter du köper från oss. Detta eftersom vi gör allt vi kan för att utvecklingen och produktionen ska genomföras på ett sådant sätt att allt blir enligt dina behov.

Vi erbjuder 100 % nöjdhetsgaranti på vSherpa-produkter. Om du inte är helt nöjd med ditt köp, returnera helt enkelt den oanvända delen av produkten i dess originalkartong inom 30 dagar från inköpsdatumet och du får återbetalning av inköpspriset för produkten, minus fraktkostnaden.

vSherpa-produkter säljs i 30-dagarsförpackningar. Vi vill ge våra uppskattade kunder möjlighet att konsumera en nästan hel del av produkten innan de bestämmer sig för om produkten är rätt för dem, utan att behöva skynda oss. Observera att om du har beställt mer än en (1) vara av en given produkt, kan endast en (1) vara returneras oöppnad. Observera att vi inte kan göra återbetalningar efter 30 dagar efter köpet.